สมุนไพรอินทรีย์ที่คัดมาใช้ในสัปปายยะ สปา นอกเหนือจากฟาร์มอินทรีย์สัปปายยะ ที่เวียงเหนือ อ.ปายของเราเองแล้ว เรายังสนับสนุนท้องถิ่นในการรับซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาใช้ในสัปปายยะอีกด้วย การมาใช้บริการที่สัปปายยะ สปา จึงไม่ได้เพียงได้รับความผ่อนคลาย แต่ยังได้สนับสนุนเศรษฐกิจและสุขภาพให้กับคนในท้องถิ่นด้วย