การให้คำแนะนำที่เหมาะสม ตรงความต้องการกับผู้รับบริการ จึงให้ประโยชน์สูงสุดในการมาใช้บริการสปา ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้แพทย์ทางเลือก สัปปายยะ สปา ให้บริการและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตามอาการหรือความต้องการของผู้รับบริการ จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจ ตอบตรงโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง