SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก | Spa Wellness & Body Care
สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | SAPAIYA Spa and Clinic, Spa Wellness & Body Care
SAPAIYA Spa and Clinic, สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก, SAPAIYA, สัปปายยะ, Spa Wellness & Body Care, Spa in Pai, Spa in Mae Hong Son, สปานาง, เอื้องแซะ, แช่น้ำแร่จากธรรมชาติ, นวดแก้อาการ Office Syndrome, นวดจัดกระดูก, นวดจัดกระดูกปรับสมดุลร่างกาย, การฝังเข็ม, กัวซา, Cupping, Acupuncture, ดีท็อกซ์เท้า, พอกโคลนแม่ฮ่องสอนผสมงาดำ, ภูโคลน, กัวซาหน้าทองคำ, มาร์คหน้าทองคำ, ฝังเข็มหน้าเด้ง
98
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-98,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Our services

Welcome to Sapaiya

welcome

Upon your arrival, you would be welcomed with our signature “Sapaiya Organic Herbal Tea” with a piece of towel for you to wipe out your tiredness and to help you feel afresh.

Sapaiya staff would clean your feet with “Sapaiya Foot Bath”. The scent of fresh bergamot and crystallized sea salt in the bath along the gently massage would promptly you to experience the blissful moment of relaxation.

Our therapist would take you to the treatment room that has been cleaned and aromatized with herbal essential oil. The mattress sheet has been changed after each used to ensure the hygiene and meet our standard. The therapist would start working with you on the treatment of your choice.

After you are fully relaxed and enjoy the unique experience with Sapaiya Treatment, you will be served with “Sapaiya Organic Herbal Tea” with a plate of local fresh fruit that is specially prepared for you. This hand picked fresh fruit would help you to replenish your energy level and make you ready to enjoy the activity for the rest of the day.

Thank you

Sapaiya High Light Treatments/Packages

Sapaiya 4-Element Hot Oil

According to Thai Traditional Medicine, human body basically consists of basic 4 elements, Earth, Water, Wind, and Fire, that play the important role in our health and wellness. more...

The month we were born would determine the dominant element of our body and that element would have a greater effect on how our body function or acclimate itself to the surrounding. When we have too much or too little of any of these elements, our body would fall off its balance that may cause the discomfort or even sickness.

 

The Sapaiya 4 Element Aromatherapy Oil Massage is the easiest way to help putting those 4 basic elements back into its balance and recommended for anyone who doesn’t have the open wounds or skin infectious disease. You can simply choose the oil based on your birth month, present discomfort, or the oil that makes you feel afresh the most.

 

The high quality of essential oil cooperate with smooth massage strokes performed by our highly skilled therapist would make you have the wonderful experience in relaxation while restoring your body balance back into its normal function. This is one of the secrets of living the healthy and happy life ever after.

Queen of SAPAIYA

Queen of Sapaiya – The Secret of Eastern Beauty

Queen of Sapaiya is the combination of treatments that specially designed with the knowledge of traditional medicine to create firmer skin and brighter complexion. more...

This treatment consists of three treatments altogether which are Guasha, Acupuncture, and Organic Honey Mask with Gold leaf.

Guasha is treatment used for natural face lift propose. Traditional Chinese doctor would use sanitized cold jade plate to massage across your face to create the natural face life effect which is the beauty secret of women of the East for centuries. Next, acupuncture is given on the specific area of your face. This specific treatment is aimed to stimulate the lymphatic circulation and promote collagen production. Lastly, you would be face masked with Sapaiya Organic Honey Mask with Gold leaf that would nourish your skin deeply and it would make your skin glow radiantly. After being pampered with Queen of Sapaiya Treatment, you would feel beautifully gorgeous as a Queen of The East.

SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก | การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | Spa Wellness & Body Care

Tui Na therapeutic Massage

The most sophisticate treatment for office syndrome. Tui Na (twee-nah) is a modality of Traditional Chinese Medicine that blend the rhythmic manipulation and acupressure. The treatment start more...

from soft massage along the side of spinal to shoulder and neck. This is to soften and stimulate the muscle, lymphatic system and blood circulation. Then the practitioner will massage heavier to deeper muscle. This will help to balance the misaligned bone or structure.  Finally relaxing with vibration massage, the toxic will be flushed out and the stress will be relieved. You will feel free from your plain and blockages and get life energy back.
SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก | การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | Spa Wellness & Body Care

Fairy Secret

We understand the lady internal problems especially after delivery such as hemorrhoids, leukorrhea, unpleasant odor, irregular or disorder of menstruation. Our doctors have developed the Fairy Secret more...

from the ancient medicine recipe. The treatment is the vagina moxibustion with almost 30 kind of selected herbal medicines.

 

As most of the problems are come from the toxic that left inside the vagina and uterus. With the Fairy Secret, the toxic will be flush out from internal and the blood circulation is promoted to heal up diseases naturally. The vagina muscle will be firmer. The hemorrhoids will be heal up or getting smaller. Menstruation will be regular and less odor. This treatment is very unique and effective to solve problem for women.

Jacuzzi Baht

Jacuzzi is a hydromassage system that used to promote relaxation, relieve pain, and improve blood circulation by gently massage your muscle and joints all over your body. This hydromassage system is designed more...

to stimulate your muscles, sooth your muscle soreness, and to reduce the pain in your joints and nearby area. The Jacuzzi bath also promotes your sleep habits by reducing the tension that you have accumulated it over time by its warmth and gently massage program to make you feel totally relaxed and be ready for the unique experience with Sapaiya Spa Treatment.
SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก | การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | Spa Wellness & Body Care

Swedish Massage

The Swedish massage is designed to solve your problem with overly used body muscle. It has been designed to stimulate your blood circulation, to release tight and stiff muscle, to restore the range of motion, and to reduce pain more...

in the affected area. This massage is the great fit for the beginner who never experiences Thai Traditional Massage. At the beginning of a session, the therapist would gradually work with your muscle by performing various massage stokes on your well-lubricated skin. To deliver the great therapeutic benefit, the therapist would work with well-stimulated muscles to release tension and gently breaks up the “knots” in your muscle. Those knots, if left untreated, could cause you pain and discomfort. This Swedish massage would let you experience the great relief from muscle and joint pain you have over time.

Thai Traditional Massage

Thai Massage is an ancient healing system practiced in The Kingdom of Thailand over centuries. It combines unique stretching posture and acupressure together and is performed on the energy meridians that lie all over the body. Thai massage is more...

aimed to increase overall flexibility, relieve muscle tension, increase the mobility of joints and also increase your energy level. During a session, there would be the constant body contact between our well-trained therapist and you. The massage postures would be customized to suit your needs and let you experience the total relaxation and great comfort.

Head Back and Shoulder Massage

After spending long hours to carry your heavy backpack, steering the wheels in the traffic around the city, riding the motorbike go up and down hills, hunching your upper back and shoulders over a computer, or just simply sitting with a bad posture more...

regularly could cause you stiff shoulder and neck. The stiff muscle could block your blood flow, make your fingers numb, cause really bad headache, loss of hearing, migraine, and cervical herniated disc symptoms.

 

When you have any of the symptoms described, the Head Back Shoulder Massage is the right answer for you. This Head Back Shoulder Massage would help releasing stiffness of the affected muscles, increasing blood flow into that area, reducing the risk of developing cervical herniated disc, and preventing migraine. After finishing the 60 minute session of massage, you would feel fully relaxed and be ready to enjoy your painless life again.

SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก | การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | Spa Wellness & Body Care

Herbal Ball Hot Compress Massage

Herbal Ball Hot Compress Massage offers the wide range of health benefits. It reduces stress, relieves muscle pain, and improves blood circulation. It offers deep relaxation, boosts emotional wellbeing, and more...

aids overall healing process of the body as well.

To deliver the best result, our Sapaiya staff carefully selected organic herbs to make the Herbal Balls. Those herbs we use have anti-inflammatory and muscle relaxant property. The volatile oils offer the great benefit to relieve pain and muscle soreness in the affected area. This gentle massage would be the great start for anyone who simply wants to experience the great relaxation or anyone that have problem with muscle pain.

Foot Reflexology Massage

After having a long walk or even stand on your feet for the whole day, Sapaiya Reflexology is the best way to get yourself relaxed. The reflexology helps to induce the healing response throughout the body. It is performed by pressing ...more

the specific points with a small wood wand. Your therapist would start applying the Sapaiya Foot Butter on your skin and working on it. This treatment is aimed to boost your immune system, restore your energy balance, and stimulate the detoxification process. You would feel rejuvenated to move on for the rest of the week.
SAPAIYA Spa and Clinic | สัปปายยะ สปาแอนด์ คลินิก | การรักษาแบบองค์รวมระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ด้วยโปรแกรมพื้นฟูสุขภาพ | Spa Wellness & Body Care

Body Scrub

It’s time to pamper yourself and reveal the beautiful complexion you have by having Body Scrub Treatment you would love. At Sapaiya, we use only high quality herbal body scrub that is gentle enough to use it as shower cream. The natural beads in the scrub are ...more

made from natural ingredients mixed with special blends of medicinal herb. We have various body scrub for you to choose from i.e. Tamarind & Honey, Clay & Sesame, Plai & Aloe Vera, and etc. Each of them would offer various benefits and it would exfoliate your skin, gets rid of dead skin cell and rubbing away flaky skin. The body scrub would also fight cellulite , improve blood circulation, and leave your skin with soft, smooth, and brighter complexion.
a

After Sun Treatment (Aloe Vera)

Exploding to the sun during the daytime, without having the proper UV protection, could cause many skin problems. The Ultra Violet (UV) radiation could cause sunburns, wrinkles, low immunity against infections, premature aging, and even skin cancer. The best method to ...more

reduce the risk of getting those skin problems is Sapaiya After Sun Treatment.

At Sapaiya, we use high quality Aloe Vera Gel for Sapaiya After Sun Treatment. Aloe Vera is known for having the powerful healing property at the epithelial layer of skin. It helps replenish skin moisture without giving a greasy feeling. Aloe Vera contains a load of antioxidants that could improve skin firmness, lessen stretch marks, keep your skin hydrated, and sunburns.

To begin with Sapaiya After Sun Treatment, your therapist would apply specially formulated aloe vera gel on your skin and wrap you with cling film for 10 minutes to accelerate the skin absorption. After that, you would take a shower and apply the Sapaiya body lotion and be ready to go for the rest of the day.

Sapaiya Spa and Clinic

Open Daily

10.00  – 22.00 

 Free Local Pickup Please call 08-1236-6644

Sapaiya Menu

Get Extra 10%* off for Earlybird.

* This discount for Spa Time from 10.00-13.00.
Please see more detail at Reservation Page.